بسیاری از عامل‌هایی که در رفتار کاربر تأثیرگذارند دارای قطعیت کافی نیستند. نقشه‌های مفهومی فازی زمانی که از داده‌های نامطمئن استفاده می‌کنیم نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای محاسبه و تحلیل مؤثر نقشه‌های مفهومی فازی استفاده از گراف‌های جهت‌دار و ماتریس‌های اتصال است. تا کنون پژوهش در خور بیانی در زمینه […]


 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول – کلیات تحقیق… 1

1-1- مقدمه. 2

1-4- تعریف مسئله. 4

1-5- چالش‌های پیش رو. 5

1-5-1- پویا بودن سامانه. 5

1-5-2- عدم قابلیت تفکیک پارامترهای کیفی… 5

1-6- روش تحقیق… 6

1-7-ساختار پایان‌نامه. 6

2-1- مقدمه. 9

2-2- تئوری مجموعه‌های کلاسیک….. 9

2-5- نتیجه‌گیری… 28

3-1- مقدمه. 30

3-2- رفتار مصرف‌کننده. 30

3-4-1- پارامترهای مربوط به اجتماع.. 34

3-4-2- پارامترهای مربوط به وب‌سایت…. 35

3-4-3- پارامترهای مربوط به کاربر. 35

3-5- مدل‌های رفتار خرید.. 35

3-5-1- مدل رفتار خرید هاوکینز. 36

3-5-2- مدل رفتار خرید هاوارد- شیث…. 36

3-5-3- مدل رفتار خرید انگل–کولات–بلک ول.. 36

3-6- مروری بر تحقیقات انجام شده. 37

3-7- نتیجه‌گیری… 39

فصل چهارم – مدل پیشنهادی… 40

4-1- مقدمه. 41

4-2-1- مطالعه موردی و استخراج عامل‌ها 42

4-2-2- عامل‌های مربوط به جامعه. 43

4-2-4- عامل‌های مربوط به وب‌سایت…. 61

4-2-5- جدول مقایسه عامل‌ها 71

4-3- روش دلفی… 74

4-4- ماتریس مجاورت FCM….. 77

4-7- نتیجه‌گیری… 86

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 87

5-1- نتایج.. 88

5-2- مزایا و موانع.. 90

5-3- پیشنهاد‌ برای تحقیقات آتی… 90

مراجع.. 92

 

 

 

 

فهرست علائم و نشانه­ها
ATT………………………………………………………………………………………… Attitude

CLT……………………………………………………………………………………. Culture

DGF…………………………………………………………………… Demographical Factors

ECF………………………………………………………………………… Economical Factors

ENT………………………………………………………………………………… Entertainment

EOI…………………………………………………………………… Effective of Information

EXB…………………………………………………………………….. Exloratory Behaviour

FCM…………………………………………………………………… Fuzzy Cognnitive Map

GND…………………………………………………………………………………………. Gender

INF………………………………………………………………………………. Informativeness

INV…………………………………………………………………………………… Involvement

NFC…………………………………………………………………………. Need for Cognition

ORG…………………………………………………………………………………. Organization

OSL…………………………………………………………….. Optimum Stimulation Level

SNT……………………………………………………………………… Social Network Trust

STR……………………………………………………………………………………….. Structure

UCH………………………………………………………………………………. User Challenge

UCM…………………………………………………………………….. User Communication

UCN………………………………………………………………………….. User Convenience

UCS……………………………………………………………………………………… User Cost

UIF…………………………………………………………………………………. User Interface

UIN……………………………………………………………………………. User Interactivity

UND…………………………………………………………………………………….. User Need

USK……………………………………………………………………………………… User Skill

WCP………………………………………………………………….. Web Controlling Power

WLK…………………………………………………………………………….. Web Likeability

WMP……………………………………………………………….. Web Motivational Power

 

 

جدول 3- 1 مروری بر تحقیقات انجام شده. 37

جدول 4- 4 تأثیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف (SNT) طی 100 دوره 85

جدول 5- 1 تأثیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف (SNT) طی 100 دوره 89

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1- 1 ساختار رهیافت پیشنهادی.. 6

شکل 4- 1 روند انجام پایان نامه. 42

شکل 4- 28 روابط منفی قوی بین پارامترها (1-) 79

شکل 4- 29 روابط منفی ضعیف بین پارامترها (0.5-) 80

شکل 4- 30 روابط مثبت ضعیف بین پارامترها (0.5+) 81

شکل 4- 31 روابط مثبت قوی بین پارامترها (1+) 82

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

 

داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیت‌های متعددی را در بردارد. این مزیت‌ها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خریدوفروش کالا و خدمات و درنهایت کمک به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (سیبرت، 1996).

مهم‌ترین عنصر اجتماعی کنونی در اینترنت که طی چند سال اخیر دارای اهمیت بسیار زیادی شده است شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. شبکه‌های اجتماعی آنلاین را می‌توان به‌نوعی به یک وب‌سایت مبادله یا خرید تشبیه کرد. در فرایند خرید و بررسی رفتار کاربر و مصرف‌کننده، کالا یا خدماتی مبادله خواهد شد؛ این کالا یا خدمات می‌تواند از جنس اطلاعات، عواطف و احساسات باشد (هوستون، 1986).