دانلود فایل های آموزشی

دانلود نمونه سوال فایل های آموزشی و پژوهشی نقد و بررسی مظالب دانشگاهی پروژه های دانشجویی تحقیق و مقاله

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

دانلود پایان نامه ارشد:ارایه مدلی جدید برای مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته فازی


کلمات کلیدی: مکان‌یابی تخصیص, پیوسته, فازی, کلونی زنبور, بهینه‌سازی دو هدفی, الگوریتم فرا‌ابتکاری. تقدیم…………………………………………………………………………………………………. ‌أ تقدیر……………………………………………………………………………………………….. ‌ب چکیده………………………………………………………………………………………………. ‌ج فهرست مطالب………………………………………………………………………………………. ‌ه فهرست اشکال………………………………………………………………………………………. ‌ح فهرست جداول……………………………………………………………………………………… ‌ط فهرست مطالب 1- فصل اول………………………………………………………………………………………… 1 مقدمه و کلیات تحقیق……………………………………………………………………………… 1 1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2 1-2- بیان مساله تحقیق……………………………………………………………………………… 3 1-3- مفروضات و اهداف مدل………………………………………………………………………… 5 1-4- ضرورت […]


 

1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………… 6

1-5- روش‌شناسی تحقیق……………………………………………………………………………. 8

1-6- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………… 8

2- فصل دوم………………………………………………………………………………………… 9

ادبیات و پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 9

2-2- مکان‌یابی تسهیلات…………………………………………………………………………… 11

2-2-1- انواع مسایل مکان‌یابی-تخصیص……………………………………………………………. 12

2-2-1-1- طبقه‌بندی بر اساس فضای جواب………………………………………………………. 12

2-2-1-2- طبقه‌بندی بر اساس هدف………………………………………………………………. 13

2-2-1-3- طبقه‌بندی بر اساس ظرفیت تسهیلات………………………………………………….. 16

2-2-2- سیر تاریخی مساله مکان‌یابی–تخصیص……………………………………………………. 17

2-2-3- سیر تاریخی مساله مکان‌یابی_تخصیص با شرایط عدم قطعیت……………………………… 23

2-2-4- سیر تاریخی مساله مکان‌یابی–تخصیص چند هدفی………………………………………… 25

2-2-5- مکان‌یابی-تخصیص در زنجیره تامین………………………………………………………. 26

2-3- سیر تاریخی روش‌های حل مکان‌یابی-تخصیص پیوسته………………………………………. 32

2-3-1- روش‌های دقیق……………………………………………………………………………. 33

2-3-2- روش‌های ابتکاری…………………………………………………………………………. 34

2-3-3- روش‌های فراابتکاری………………………………………………………………………. 37

2-4- پیشینه‌ی تحقیق مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته………………………………………….. 40

2-5- نظریه‌ی فازی………………………………………………………………………………… 47

2-5-1- تعاریف اولیه……………………………………………………………………………….. 48

2-5-2- نظریه‌ی اعتبار…………………………………………………………………………….. 51

2-5-3- کاربردهای نظریه‌ی اعتبار…………………………………………………………………. 53

2-6- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………. 58

3- فصل سوم……………………………………………………………………………………… 59

روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 59

3-2- تعریف مساله مورد بررسی و مفروضات آن……………………………………………………. 60

3-2-1- اندیس‌ها و پارامترها و متغیرهای مدل…………………………………………………….. 61

3-2-2- تبدیل مدل فازی به یک مدل قطعی متناظر………………………………………………. 65

3-2-3- مدل قطعی………………………………………………………………………………… 70

3-3- تبدیل مدل دو هدفی به مدل تک هدفی با استفاده از روشe-constraint………………….. 71

3-4- جمع‌بندی……………………………………………………………………………………. 74

4- فصل چهارم……………………………………………………………………………………. 75

نتایج محاسباتی و یافته‌های تحقیق………………………………………………………………. 75

4-2- الگوریتم بهینه‌سازی کلونی زنبور…………………………………………………………….. 76

4-2-1- ساختار کلی الگوریتم کلونی زنبور عسل…………………………………………………… 76

4-2-2- ساختار پیشنهادی………………………………………………………………………… 78

4-2-2-1- نحوه نمایش جواب……………………………………………………………………… 79

4-2-2-2- چگونگی تولید جواب‌های اولیه………………………………………………………….. 79

4-2-2-2-1- ساختار جستجوی همسایگی متغیر…………………………………………………. 81

4-2-2-2-2- لیست ممنوع………………………………………………………………………… 84

4-2-2-2-3- مسیر جستجو……………………………………………………………………….. 84

4-2-2-2-4- شرط توقف و تشکیل جمعیت اولیه جواب‌ها…………………………………………. 85

4-2-2-2-5- به روز رسانی نقطه آرمانی پویا……………………………………………………….. 87

4-2-2-3- جستجوی موضعی (دسته p1 زنبورها)…………………………………………………. 87

4-2-2-4- جستجوی همسایگی تصادفی ( دسته‌ی p2 )………………………………………….. 90

4-2-2-5- به‌روز رسانی آرشیو پارتو……………………………………………………………….. 92

4-2-2-6- رویه بهبود……………………………………………………………………………… 92

4-2-2-7- انتخاب جمعیت………………………………………………………………………… 92

4-3- نتایج محاسباتی………………………………………………………………………………. 93

4-3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………….. 93

4-3-2- نتایج حل مسایل با اندازه‌های کوچک……………………………………………………… 94

4-3-3- شاخص‌های مقایسه‌ای…………………………………………………………………….. 96

4-3-4- مسایل نمونه………………………………………………………………………………. 97

4-3-5- تنظیم پارامترها…………………………………………………………………………… 98

4-3-5-1- تنظیم پارامتر با استفاده از MINITAB………………………………………………… 99

4-3-5-2- تنظیم سایر پارامترها…………………………………………………………………. 105

4-3-6- نتایج حل مسایل نمونه…………………………………………………………………… 106

4-3-7 مقایسه زمان اجرا……………………………………………………………………….. 109

4-3-8- جمع‌بندی……………………………………………………………………………….. 110

5- فصل پنجم………………………………………………………………………………….. 111

نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………… 111

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………. 112

5-2- نتایج حاصل از تحقیق………………………………………………………………………. 112

5-3- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 115

شکل 4-6- نمودار حاصل از اجرای نرم افزار MINITAB برای تنظیم پارامتر اندازه‌ی جمعیت……… 101

شکل4-7- نمودار حاصل از اجرای نرم افزار MINITAB برای تنظیم پارامتر تعداد زنبورهای دیده‌بان…………………………………………………………………………………………………………………………… 102

شکل 4-8- نمودار حاصل از اجرای نرم افزار MINITAB برای تنظیم پارامتر تعداد تکرار در رویه جستجوی همسایگی موازی تکرار شونده………………………………………………………………………………. 103

شکل 4-9- نمودار حاصل از اجرای نرم افزار MINITAB برای تنظیم پارامترهای نرخ جهش و تقاطع…………………………………………………………………………………………………………………………….. 104

شکل 4-10- نمودار حاصل از اجرای نرم افزار MINITAB برای تنظیم پارامتر اندازه‌ی جمعیت…… 105

جدول 4-1- مسایل نمونه با اندازه‌های کوچک………………………………………………………………………… 94

جدول 4-2- نتایج حل مسایل نمونه با اندازه‌های کوچک………………………………………………………….. 95

جدول 4-3- مسایل نمونه با اندازه‌های کوچک و متوسط………………………………………………………….. 97

جدول 4-4- مسایل نمونه با اندازه‌های بزرگ………………………………………………………………………….. 98

جدول 4-5- سطوح پارامتر‌های BCO…………………………………………………………………………………… 99

جدول 4-6- سطوح پارامترهای NSGA-II………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-7- نتایج حل مسایل با اندازه‌های کوچک و متوسط………………………………………………….. 107

جدول 4-8- نتایج حل مسایل با اندازه‌های بزرگ………………………………………………………………….. 108

جدول 4-9– زمان‌های اجرا……………………………………………………………………………………………….. 109

 

 

 • مقدمه

تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رشد شتابان شهرها در دهه‌های اخیر منجر به تحولات عمیقی در شهرهای کشور شده است . اثرات این تغییرات وتحولات که به صورت تغییر شکل کالبدی و توسعه فضایی شهرها تبلور یافته است نتایج مناسبی در شهرها ی کشور نداشته و باعث توزیع نامناسب خدمات و عدم مکان‌گزینی صحیح مراکز خدماتی شده است. بنابراین، بررسی وضع موجود و شناخت کامل از وضعیت مکان‌یابی مراکز خدماتی می‌تواند گام مهم و موثری در بالا بردن سطح کیفیت خدمات مختلف شود. در واقع,مکان‌یابی یکی از علومی است که توجه به آن سبب کاهش هزینه‌ها و موفقیت واحدهای صنعتی می‌شود. مسایل مکان‌یابی تسهیلات از دهه‌ی 1960 جایگاه مهمی در ادبیات تحقیق در عملیات یافته است. به طور کلی واژه‌ی مکان‌یابی اشاره به مدل‌سازی، فرمول‌بندی و حل مسایلی دارد که می‌توان آن‌ها را قرار‌دادن تسهیلات در فضای موجود به بهترین نحو تعریف کرد. این مسایل بررسی می‌کنند که چه طور می‌توان یک مجموعه از تسهیلات را به صورت فیزیکی مکان‌یابی کرد به‌طوری‌که یک تابع هدف تحت مجموعه‌ای از محدودیت‌ها بهینه شود. از جمله مسایل دیگری که در این زمینه مطرح است و کمک شایانی به نیل به اهداف کاهش هزینه و افزایش کیفیت خدمات به مشتری می‌کند، تخصیص بهینه‌ی مراکز مشتری به تسهیلات توزیع، تخصیص مراکز توزیع به مراکز تولید و … است که موجب پدید آمدن مساله مکان‌یابی-تخصیص شده است.

 

 

 • بیان مساله تحقیق

مساله مکان‌یابی-تخصیص، تولید مکان‌های تسهیلات در فضای جواب و تعیین چگونگی تخصیص تقاضای مشتریان به مراکز توزیع است، به‌طوری که اهدافی مانند هزینه حمل و نقل، مجموع فاصله طی شده، میزان دیرکرد خدمات رسانی کمتری یا اهدافی مانند سطح رضایت، میزان خدمت رسانی و … بیشترین شوند. مساله مکان‌یابی-تخصیص از منظر فضای جواب به دو گروه مکان‌یابی-تخصیص گسسته و مکان‌یابی-تخصیص پیوسته تقسیم می‌شود. در مسایل مکان‌یابی-تخصیص در فضای گسسته، نقاط نامزد برای مکان‌یابی مشخص و محدود هستند و در مسایل مکان‌یابی-تخصیص در فضای پیوسته، نقاط نامزد معلوم نیستند و تعداد آنها نامتناهی است. در مدل گسسته, مکان‌های نامزد از پیش مشخص شده‌اند، اما در مدل پیوسته مکان‌های تسهیلات تولید می‌شوند. در مدل گسسته یک تابع باید انتخاب شود تا تابع هزینه را تخمین بزند، اما در مدل پیوسته از تابع فاصله واقعی استفاده می‌شود. هم‌چنین مدل‌های پیوسته سریع‌تر تنظیم و ساده‌تر اجرا می‌شوند. مسایل مکان‌یابی-تخصیص در پروژه‌های صنعتی و خدماتی بسیاری ازجمله خدمات اورژانس، شبکه‌های مخابراتی، مراکز توزیع، مدیریت زنجیره‌تأمین، استقرار ایستگاه‌های آتش‌نشانی، استقرار تعمیرگاه‌های ثابت، استقرار دستگاه‌های خودپرداز، استقرار مراکز پلیس، خرده‌فروشی‌ها و اکثر مسایل مکان‌یابی متعارف کاربرد دارد. این مساله NP-سخت است و تعداد زیادی رویکردهای حل و الگوریتم‌های ابتکاری برای حل آن توسعه داده شده‌اند. مدل‌های مکان‌یابی به دلیل اهمیت و کاربردهای روزافزون آن همواره مورد توجه محققین و مهندسین صنایع بوده‌اند. در این میان مدل‌هایی که مؤلفه‌های غیرقطعی سیستم‌های مورد مطالعه را در بر می‌گیرند، حایز اهمیت هستند. بسیاری از محققان، مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته را در محیط قطعی مطالعه کرده‌اند. این در حالیست که در دنیای واقعی ارایه تقاضاهای دقیق مشتریان بسیار دشوار است، و بنابراین محققین این مساله را تحت محیط احتمالی توصیف کردند. اما این مدل‌ها نیز برای توصیف موقعیت‌های بسیاری که توزیع تقاضای مشتریان نامعلوم هستند و یا با کمبود داده‌های گذشته مواجه هستند، کافی نیستند. در این موارد نظریه فازی بهتر عمل می‌کند. مدل‌هایی که این مساله را در محیط غیرقطعی در نظر می‌گیرند، به سه بخش دسته‌بندی می‌شوند: مدل‌های احتمالی، فازی، و فازی‌احتمالی. علی رغم مزایای زیاد مدل پیوسته فازی، پژوهش‌های انجام شده در این راستا اندک است.

یکی از ویژگی‌های دیگر مسایل مکان‌یابی تخصیص که باعث گروه‌بندی دیگری از این مسایل می‌شود، سطح ظرفیت تسهیلات است که می‌تواند به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفته شود.

مساله مکان‌یابی مراکز با ظرفیت نامحدود (UFLP) در دسته مسایل کمترین‌جمع قرار می‌گیرند, اما در‌ این مسایل هزینه، هزینه ثابت را نیز شامل می‌شود و هزینه ثابت به مکانی بستگی دارد که مرکز در آن قرار می‌گیرد. تعداد مراکزی که باید استقرار یابند از پیش مشخص نیستند، اما به گونه‌ای معین می‌شوند که هزینه را کمینه کنند. به علت این‌که در این گونه مسایل ظرفیت هر مرکز نامحدود در ‌نظر ‌گرفته‌ می‌شود، تخصیص یک تقاضا به بیش از یک نقطه تأمین، هرگز سودبخش نیست.

مساله مکان‌یابی مراکز با ظرفیت محدود (FLP) شبیه به مسایل UFLP هستند، تنها در این مسایل ظرفیت هر‌یک از مراکز محدود است. ممکن است در این مورد جواب بهینه به‌گونه‌ای باشد که یک مشتری به بیش از یک منبع تأمین، ارجاع داده شود. در واقع, ممکن است که پس از تخصیص مشتری به یک مرکز، پس از برآوردن بخشی از تقاضای مشتری، ظرفیت مرکز به پایان برسد و برای برآوردن باقی مانده تقاضای مشتری مجبور به اختصاص آن به دیگر مراکز که هزینه بیشتری نیز دربر دارند، شویم. البته گاهی ممکن است که با وجود این‌که اختصاص یک مشتری به یک مرکز ویژه کمترین هزینه را در بردارد، به دلیل این‌که ظرفیت آن مرکز توسط مشتریان دیگر پر شده است، مجبور به اختصاص کل تقاضای آن مشتری به مراکز دیگر شویم.

مسایل مکان‌یابی با ظرفیت محدود، در دنیای واقعی مصداق بیشتری دارند. با توجه به آن‌چه که شرح داده شد، برای نزدیکی هر بیشتر مساله به مسایل دنیای واقعی و هم‌چنین پر کردن برخی از شکاف‌های تحقیقاتی، دراین پژوهش مدل‌سازی مساله مکان‌یابی-تخصیص پیوسته با ظرفیت محدود در محیط فازی برای اهداف مدیریتی مختلف همراه با ارایه روش حل مناسب بررسی می‌شوند.

مساله FLA پیوسته با ظرفیت محدود یافتن مکان nتسهیل در فضای پیوسته به منظور خدمت‌رسانی به مشتریان در mنقطه ثابت و همین‌طور تخصیص هر مشتری به تسهیلات است به طوری که مجموع هزینه‌های حمل و نقل کمینه شود.

به منظور مدل‌سازی مساله FLA با ظرفیت محدود، چند فرض در نظر گرفته می‌شوند که عبارتند از:

 

 • هر مشتری دارای مقداری از تقاضا است که در این تحقیق غیر‌قطعی در‌نظر گرفته می‌شود.
 • هر تسهیل ظرفیت محدود دارد. بنابراین, نیاز داریم که مکان‌ها را انتخاب کنیم و مقدار از تسهیل i به هر مشتری j را تصمیم بگیریم.
 • شرایط عدم قطعیت در بسیاری پارامترها تاثیر دارد که برای آن از مجموعه‌های فازی استفاده شده است.
 • هر مشتری باید کاملاً توسط تجهیزات، تامین شود.
 • یک مشتری در صورتی می‌تواند از یک تجهیز، سرویس دریافت کند که آن تجهیز تاسیس شده باشد.
 • تعداد تجهیزاتی که باید مستقر شوند، محدود است.
 • مسیر بین هر مشتری و تسهیل متصل است و هزینه حمل و نقل با مقدار عرضه شده و فاصله طی شده متناسب است.
 • فرض شده که تسهیل i درون یک منطقه معین قرار داده شده است
 • استقرار بهینه‌ی تعداد محدودی تجهیزات.
 • کاهش هزینه‌های نگهداری حمل ونقل.
 • کاهش هزینه‌های احداث.
 • به‌دست آوردن جوابی قابل اطمینان برای شرایطی که عدم قطعیت وجود دارد.
 • تخصیص بهینه مراکز مشتری به تجهیزات تاسیس شده.
 •    

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan